شماره حساب های میزبان

بانک صادرات

 شماره کارت : 6037691990180358
شماره حساب : 0100424489003
IR400190000000100424489003 شماره شبا 

به نام شرکت بهین ارتباطات فراگیر