شماره حساب های میزبان

بانک صادرات

 شماره کارت : 6037691990180358
شماره حساب : 0100424489003

به نام شرکت بهین ارتباطات فراگیر